แสดง 1 ถึง 20 จาก 224 ผลลัพธ์

รายการร้านขายยา

#ใบอนุญาตเลขที่สถานะประเภทร้านยาชื่อสถานประกอบการยาที่อยู่ตำบลตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์ผู้รับอนุญาตผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
 
 
  
 
 
1กจ.2/25321ขายยาแผนปัจุบันรักไทยโอสถ9/2 ถนนบวรบ้านเหนือบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรี71000นางสาวสุจินต์ เวชชัยชีวะนายเสกสรร สิริผดุง
2กจ.5/25341ขายยาแผนปัจุบันสุทธิพร160/124-125 ถนนแสงชูโตบ้านเหนือบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรี71000นายสุทธิพงษ์ ทรัพย์สุพรรณนางสาวบุรัสกร ทรัพย์สุพรรณ
3กจ.2/25341ขายยาแผนปัจุบันร้านเภสัช160/86 ถนนแสงชูโตบ้านเหนือบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรี71000นายตุลย์ คณาวงษ์นางสาวจริยา จำเริญรัตนไชย
4กจ.1/25431ขายยาแผนปัจุบันลาดหญ้าเภสัช69 ถนนทิดผล หมู่ 1ลาดหญ้าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรี71190นางสุกัญญา ศิริพานิชนางสาวอารยา วิฑิตพงษ์วนิช
5กจ.6/25371ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯยืนยงเภสัช109/4 ถนนบวรบ้านเหนือบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรี71000นายยงค์ชาย เริ่มพัฒนะนายยงค์ชาย เริ่มพัฒนะ
6กจ.3/25341ขายยาแผนโบราณประวิทย์โอสถ81 ถนนประสิทธิ์สงครามบ้านเหนือบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรี71000นายจำนง หวิงปัดนางจำนง หวิงปัด
7กจ.18/25331ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯส.สุทัศน์เภสัช85/2 หมู่ 1ด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ย71260นายสุทัศน์ ร่ำเทียนทองนายสุทัศน์ ร่ำเทียนทอง
8กจ.2/25341ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯสมศักดิ์เภสัช2 หมู่ 1 ถนนท่าพุด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ย71260นายธีรวุฒิ ตันติวัฒนสิทธิ์นางจิราพร ตันติวัฒนสิทธิ์
9กจ.3/25351ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯสมศักเวชภัณฑ์10 หมู่ 1กลอนโดกลอนโดด่านมะขามเตี้ย71260นายสมศักดิ์ พูนเกษนางนันทิยา นวกรเจริญ
10กจ.1/25381ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯชิตเวชภัณฑ์165/2 หมู่ 1ด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ย71260นายอนันต์ รูปขำดีนางสาวกัลป์ยกร พิมโคตร
11กจ.3/25521ขายยาแผนปัจุบันเภสัชกรหมอยา333 หมู่ 3 ถ.บ่อพลอย-อู่ทองห้วยกระเจาห้วยกระเจาห้วยกระเจา71170นางภัทรชภา เลิศมงคลนางสาวศศิตา อ่อนจำรัส
12กจ.4/25321ขายยาแผนปัจุบันอ้วยแซตึ้ง434-435 หมู่ 2ท่าม่วงท่าม่วงท่าม่วง71110นายธเนศ ตัณฑวิวัฒน์นายธเนศ ตัณฑวิวัฒน์
13กจ.4/25331ขายยาแผนปัจุบันเจริญผล418-419 หมู่ 2 ถนนแสงชูโตท่าม่วงท่าม่วงท่าม่วง71110นายณรงค์ สิริผดุงนายเกริก สิริผดุง
14กจ.2/25371ขายยาแผนปัจุบันวิโรจน์เภสัช907 หมู่ 2 ถนนแสงชูโตท่าม่วงท่าม่วงท่าม่วง71110นางสาวสุธาศินี หอมจำปานายโชติวุฒิ เลาหศิริ
15กจ.14/25321ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯวัลลภเภสัช24/3 หมู่ 12หนองตากยาหนองตากยาท่าม่วง71110นายวัลลภ บรรจงคชาธารนางสาวจันทรนา ใบไม้
16กจ.15/25331ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯหนองตากยาเภสัช98 หมู่ 12หนองตากยาหนองตากยาท่าม่วง71110นายชูชาติ ทรัพย์มั่นคงทวีนายชูชาติ ทรัพย์มั่นคงทวี
17กจ.1/25361ขายยาแผนโบราณรักษากุลโอสถ373 ถนนแสงชูโต หมู่ 3ท่าม่วงท่าม่วงท่าม่วง71110นางจรูญพร รักษากุลนางจรูญพร รักษากุล
18จ.105/25261ผลิตยาแผนโบราณสุทธิโอสถ750/6 หมู่ 2ท่าม่วงท่าม่วงท่าม่วง71110นางนภา ทองสุทธานางสาวณภัทร เชื้อแก้ว
19กจ.1/25381ขายยาแผนปัจุบันเป้าออนถอง155-157 ถนนรถไฟ 2ท่าเรือท่าเรือท่ามะกา71130นายประชา ตันมงคลกาญจนนางสาวกวินทิพย์ ตันมงคลกาญจน
20กจ.46/25321ขายยาแผนปัจุบันไล่อันตึ๊ง40-42 หมู่ 8 ถนนแสงชูโตดอนขมิ้นดอนขมิ้นท่ามะกา71120นายผิน เจนวัฒนวิทย์นายสุธรรม เติมผาติ